หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มัตติกา  ยงประเดิม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   6 ก.ย. 2559    ถึงวันที่   7 ก.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน สำนักงานความปลอดภัยแรงงาน   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    แรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี นำเศรษฐกิจ มั่นคง ยั่งยืน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 ก.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกทางด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เกิดขึ้นกับบุคลากรทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนทำงานทุกสายอาชีพ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ส่งผลให้คนทำงานมีสุขภาพที่ดีและปลอดภัยจากการทำงาน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำมาประยุกต์ใช้กับนักศึกษาและงานวิจัยต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th