หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อโนมา  สันติวรกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   16 ก.ย. 2559    ถึงวันที่   16 ก.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัด   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัด
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    22 ก.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  

ประชุมพิจารณาตามวาระการประชุมของสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2559 ดังนี้

1.แนวทางการดำเนินงานหลักสูตร tDPT, DPT

2. สรุปโครงการอบรมกระบวนกรจิตตปัญญา

3. ความก้าวกน้าโครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น สาขากายภาพบำบัดหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยไม่ติดต่อเรื้อรัง

4. การจัดทำเเวปไซต์ของสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

5. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ปฏิรูปการบริหารจัดการในสถาบันการศึกษาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้และระบบสาระสนเทศ

6.การเปิดหลักสูตรผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

7.เรื่องแจ้งจากสมาคมกายภาพบำบัด   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th