หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จรวย  สุวรรณบำรุง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   16 ต.ค. 2559    ถึงวันที่   22 ต.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Teikyo university    จังหวัด  ---------------- เลือกจังหวัด ----------
  เรื่อง/หลักสูตร    The 48th Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health Conference International for Teikyo Univ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 ก.ย. 2559


  เนื้อหา ?
   การดำเนินการ APACPH ครั้งที่ 48 มีประเด็นที่สำคัญคือ Create a Healthy Future with Competent Professionals ดำเนินการ 4 วัน มีผู้เข้าร่วมในการประชุม โดยนำเสนอโปสเตอร์ 440 เรื่อง และการนำเสนอ oral presentation 200 เรื่อง

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
   การดำเนินการจัดประชุมระดับนานาชาติ ที่มีเนื้อหาหลากหลายทางสาธารณสุขศาสตร์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
   การเตรียมตัวนักศึกษาในการนำเสนอผลงสนวิจัยในที่ประชุมระดับนานาชาติ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th