หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ฉวีวรรณ  คล่องศิริเวช   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   13 ก.ย. 2559    ถึงวันที่   16 ก.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการจัดทำมาตรฐานสมุนไพร ระยะที่ 1
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 ก.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  

เนื้อหาภาคบรรยาย ประกอบด้วย การจัดทำมาตรฐานสมุนไพร/ การควบคุมวัตถุดิบสมุนไพร/ สมุนไพรกับสิ่งปนปลอมและปนเปื้อน/ การวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ/ การศึกษามหทรรศนลักษณธและจุลทรรศนลักษณะ

ในภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย การศึกษามหทรรศลักษณะของพืชสมุนไพร และการศึกษาจุลทรรศนลักษณะของผงยาและสิ่งปนเปื้อน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. ความรู้ในภาคบรรยายสามารถนำกลับมาปรับใช้ในการพัฒนางานสอนในรายวิชาเภสัชเวท/เทคโนโลยีการผลิตพฤกษเภสัชภัณฑ์

2. ความรู้ที่ได้ส่วนหนึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัยด้านการจัดทำมาตรฐานสมุนไพร ซึ่งปัจจุบันทางกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้เป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือในการจัดทำมาตรฐานดังกล่าวกับคณะเภสัชศาสตร์ทั่วประเทศ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

งานการจัดทำมาตรฐานสมุนไพร เป็นองค์ความรู้ขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนาและจัดทำให้ครอบคลุมสมุนไพรพื้นฐานที่นำมาใช้ทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งนี้ ทางสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถพัฒนางานด้านนี้ได้ในหลายรูปแบบ เช่น การทำมาตรฐานของตำรับยา โดยการประสานความร่วมมือกันกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หรืออาจจะเป็นการจัดทำมาตรฐานสมุนไพรเดี่ยวลักษณะเดียวกับการจัดทำ Thai Herbal Pharmacopoeia ซึ่งงานวิจัยในลักษณะนี้สามารถนำไปเป็นข้อเสนอในการจัดทำโครงการปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรม ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5ได้ในปีต่อไปพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th