หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อโนมา  สันติวรกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   27 ส.ค. 2559    ถึงวันที่   28 ส.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สาขาวิชากายภาพบำบัด   จังหวัด  พังงา
  เรื่อง/หลักสูตร    สัมมนาสาขาวิชากายภาพบำบัด
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 ก.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  เพื่อประชุมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขในการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานของสาขาวิชากายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2559-2560 ดังนี้ - ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในภาพรวมของการบริหารงานสาขาวิชาฯ - ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในแต่ละพันธกิจฯ - ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขของโครงการตามแผนยุทธศาตร์ - การปรับปรุงคณะกรรมการในแต่ละพันธกิจปีงบประมาณ 2560 โดยกำหหนตำแหน่งและภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ - ปรับปรุงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สาขาวิชากายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2560 - พิจารณาแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำมาใช้ในการบริหารงานและดำเนินการของสาขาวิชากายภาพบำบัด

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th