หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิราพร  ชินกุลพิทักษ์   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   17 ก.ย. 2559    ถึงวันที่   18 ก.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับบริษัทไฟเซอร์ ประเทศไทย จำกัด   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    crucial aspects for hospital drug selection
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    18 ก.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  การประชุมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกยาในโรงพยาบาล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการปฏิบัติงาน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  แนวทางและหลักเกณท์ในการคัดเลือกยา ตาม price performance และการพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  แนวทางและหลักเกณท์ในการคัดเลือกยา ตาม price performance และการพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้อง และข้อสังเกตในการปฏิบัติงาน ในการพิจารณาเอกสาร และการประเมินเอกสารที่เกี่ยวข้อง

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th