หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิราพร  ชินกุลพิทักษ์   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   15 ก.ย. 2559    ถึงวันที่   16 ก.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ี้UHOSNET   จังหวัด  พิษณุโลก
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    18 ก.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  1. Price performance 2. THIP; thailand hospital indicator project 3.ระบบสารสนเทศ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  1. Price performance : เป็นการพิจารณาการคัดเลือกยาด้วยข้อมูลคุณภาพยาและราคายา 2. การแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินการเรื่องของ การจัดซื้อ ระเบียบการเงิน การจัดการยาหมดอายุการใช้ยาสมุนไพร การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (rational drug use; RDU. Web Rduthai.com) 3. เรียนรู้ประโยชน์และการดำเนินการเกี่ยวกับ THIP; thailand hospital indicator project. ตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบการรักษาในโรงเรียนแพทย์ 4. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำระบบสารสนเทศ เปรียบเทียบระดับคุณภาพของ รพ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  1. นำหลักการ Price performance : เป็นการพิจารณาการคัดเลือกยาด้วยข้อมูลคุณภาพยาและราคายา โดยกำหนดการจัดแบ่งประเภทการคัดเลือกยา ให้เหมาะสมสอดคล้อง กับข้อกำหนดของทางโรงพยาบาลและแพทย์ผู้รักษา 2. แนวทางการดำเนินการเรื่องของ การจัดซื้อ ระเบียบการเงิน การจัดการยาหมดอายุการใช้ยาสมุนไพร การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (rational drug use; RDU. Web Rduthai.com) 3. การดำเนินการเกี่ยวกับ THIP; thailand hospital indicator project. ตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบการรักษาในโรงเรียนแพทย์ เป็นข้อมูลในการพัฒนาการให้บริการในโรงพยาบาล 4. ปัญหาและแนวทางในการทำงานเกี่ยวกับการวางระบบสารสนเทศ เพื่อการให้บริการในศูนย์การแพทย์ในอนคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th