หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พวงทิพย์  ภู่พงษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   07 ก.ย. 2559    ถึงวันที่   07 ก.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    พิธีมอบรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    18 ก.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  

เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ โดยมีนักศึกษา คือ นางสาวอรัสรา ยี่สุ่นทรง นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และร่วมถอดบทเรียน "ต้นแบบการนำคุณธรรมและจริยธรรมไปใช้ในชีวิต" นอกจากนี้ยังได้รับฟังปาฐกถาพิเศษ " การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่นักศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพในศตวรรษที่ 21" โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นองค์ปาฐก สุดท้ายมีพิธีลงนามและประกาศเจตนารมณ์ "สถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์คุณธรรม" โดยความร่วมมือของสภาคณบดีสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์ สมาคมเทคนิคการแพทย์ และศูนย์คุณธรรม   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th