หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   15 ก.ย. 2559    ถึงวันที่   15 ก.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   รายการ SME YES//No   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    รายการ นวัตกรรม ใช่/ไม่ใช่?
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    18 ก.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  

นำเสนอผลงานวิจัยในรายการ TECH&INNOVATION move   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

เผยแพร่ผลงานวิจัยในรายการ TECH&INNOVATION move (True48)  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์รักษาสิวเพื่อให้เหมาะสมกับนวัตกรรมที่นำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th