หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เกียรติกำจร  กุศล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   9- 2559    ถึงวันที่   9- 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาการพยาบาบ   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    กลไกจริยธรรมเพื่อการธำรงรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาล
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    16 ก.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  หลักการและแนวคิดทางจริยธรรม คุณค่าและการทำความกระจ่างในค่านิยม ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม การพัฒนากลไกจริยธรรมสำหรับหน่วยงาน การตัดสินใจเชิงจริยธรรม

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ความรู้ที่นำไปปรับใช้ในการสอนนักศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบสภาการพยาบาล ได้แก่หัวข้อ หลักการและแนวคิดทางจริยธรรม คุณค่าและการทำความกระจ่างในค่านิยม ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม การพัฒนากลไกจริยธรรมสำหรับหน่วยงาน การตัดสินใจเชิงจริยธรรม

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำไปพัฒนาในรูปแบบการพัฒนาตนเอง พัฒนานักศึกษา ถึงพฤติกรรมจริยธรรม และมีการต่อยอดเกี่ยวกับการวิจัยชั้นเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th