หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อโนมา  สันติวรกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   01 ก.ย. 2559    ถึงวันที่   01 ก.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    สัมภาษณ์ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดตั้งสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 ก.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  สัมภาษณ์ประธานสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดเกี่ยวกับข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดตั้งสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำมาใช้ในรายงานโครงการจัดตั้งสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ นำข้อคิดเห็นมาปรับใช้กับการบริหารงานของสำนักวิชา และสาขาวิชากายภาพบำบัด

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำมาพัฒนาระบบการดำเนินงานของสาขาวิชากายภาพบำบัดต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0463 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th