หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อรรถวดี  แซ่หยุ่น   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   30 ส.ค. 2559    ถึงวันที่   31 ส.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    2nd Thailand Pharmaceutical Medicine Conference “Maximizing Value along the Pharmaceutical Product
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 ก.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  Target Product Profile: how to develop successful strategy for pharmaceutical products Drug Development for special population: lesson learned from United Kingdom Speedy Regulatory Approval, lesson learned from Japan Impact of Clinical Research on health & economics Drug Access Management; Case of Orphan Drug Pricing and Patient Access (PPA) systems to support better access to medicines Workshop: Regulatory Strategy Workshop Regulatory Strategy Introduction Development of Regulatory Affairs Strategy Case Study 1: Generics Medicine Strategy Development Case Study 2: Innovator Medicine Strategy Development Case Study 3: Regional Regulatory Strategy Development

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรู้มาประยุกต์ในการเรียนการสอนด้านการขึ้นทะเบียนยา ทั้งยาใหม่ และยาสามัญใหม่ ทั้งในไทย อาเซียน ยุโรป อเมริกา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  Registration strategy ในการขึ้นทะเบียนยา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th