หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กรกนก  ขูทก   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   08 ก.ย. 3102    ถึงวันที่   10 ก.ย. 3102
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ รพ.จุฬาลงกรณ์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    3D gait and motion analysis for clinical and sport use
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 ก.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  การใช้เครื่องมือในการการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว ในทางคลินิกและทางการกีฬา แนวทางในการทำงานวิจัย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำเครื่องมือนี้ไปใช้ในการวิเคาะห์ถึงลักษณะการเดินที่ผิดปกติของผู้ป่วย เพื่อหาปัญหา และสามารถนำมาใช้ดูความก้าวหน้าในการรักษา การวัดสมรรถภาพในนักกีฬา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การใช้เครื่องมือในการการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว ในทางคลินิกและทางการกีฬา แนวทางในการทำงานวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th