หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อภิชาต  อธิไภริน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   09 ก.ย. 2559    ถึงวันที่   09 ก.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต   จังหวัด  ปทุมธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 ก.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ เพื่อสรุปัญหาที่พบระหว่างการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2558 การพิจารณาแก้ไขคู่มือการฝึกปฏิบัติงาน พิจารณาร่างปฏิทินการฝึกงาน และพิจารณาแบบสำรวจ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  - พบปัญหาการฝึกงานที่ร้านยาบางแห่งไม่มีเภสัชกรประจำระหว่างการฝึกงาน การเร่งการฝึกก่อนเวลาฝึกจริง - การส่งแบบสำรวจแหล่งฝึกโรงพยาบาลและร้านยาปีการศึกษา 2560

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  - กำหนดปฏิทินการฝึกงานปีการศึกษา 2559 โดยผลัดที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 พ.ค. - 23 มิ.ย. 2560 และผลัดที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. - 1 ส.ค. 2560

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th