หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พัชราวดี  ศรีรักษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   08 ก.ย. 2559    ถึงวันที่   10 ก.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Excellent center of gait and motion, รพ.จุฬาลงกรณ์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    3D gait and motion analysis for clinical and sport use
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 ก.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  บรรยายโดย Prof.Jim Richard และ Prof.Areerat ถึงเหตุผลในการใช้ EC gait and motion , Basic kinetic and kinematic, EMG workshop 3D gait ในคนไข้กลุ่มระบบประสาท กลุ่มกระดูกและกล้ามเนื้อ การใช้ในนักกีฬาแบดมินตัน จักรยาน การบาดเจ็บทางการกีฬา

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัย ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีใช้ในม.วลัยลักษณ์ และนำมาใช้กับผู้ป่วยเพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนไหว ทั้งนี้ยังใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา PT in sports ได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ศึกษาและปฏิบัติการเครื่องมือจริง เพื่อใช้ในงานวิจัยทั้งด้าน force และ motion analysis

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th