หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ปริญญา  ว่องไววณิชกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   8 ก.ย. 2559    ถึงวันที่   9 ก.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ รพ.จุฬาลงกรณ์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    3D gait and motion analysis for clinical and sport use
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 ก.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  การใช้เครื่องมือการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว ในทางกีฬาและทางคลินิก การใช้เครื่องมือการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว ในทางกีฬาและทางคลินิก แนวทางในการทำวิจัย แนวมทางในการทำงานวิจัย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การใช้เครื่องมือการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว ในทางกีฬาและทางคลินิก การใช้เครื่องมือการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว ในทางกีฬาและทางคลินิก แนวทางในการทำวิจัย แนวมทางในการทำงานวิจัย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การใช้เครื่องมือการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว ในทางกีฬาและทางคลินิก การใช้เครื่องมือการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว ในทางกีฬาและทางคลินิก แนวทางในการทำวิจัย แนวมทางในการทำงานวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th