หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   08 ก.ย. 2559    ถึงวันที่   10 ก.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สวทช. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ร่วมงานมหกรรม Thailand TechShow2/59
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    11 ก.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  

ร่วมแสดงนวัตกรรมจากงานวิจัย และขึ้นเวทีเสนอข้อมูลในการ pitching จับคู่ธุรกิจ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพื่อผลิตเป็นการค้า

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th