หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สาโรจน์  เพชรมณี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   6 20 544    ถึงวันที่   6 20 545
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 13
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    06 ก.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  1.เข้าร่วมประชุมวิชาการ วันที่ 2 กันยายน 59 เวลา 09.00-10.00 เรื่อง การส่งเสริมวัฒนธรรมการใช้สมุนไพรไทย และทิศทางการพัฒนาสมุนไพรที่มีศักยภาพ(Product Champion) 2.เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นนวดสลายไขมัน 3.ชมนิทรรศการมหานครสมุนไพร สวนสมุนไพร ลานวัฒนธรรมและเครือข่ายชุมชน การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้มาตรฐาน 4.ร่วมพิธีปิดการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกครั้งที่ 13 5.ร่วมกิจกรรมและฟังบรรยายผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองเพื่อสุขภาพ โดยอาจารย์คมสัน หุตะแพทย์ 6.ร่วมกิจกรรมและฟังบรรยายการดูแลสุขภาพวัยทองด้วยตนเอง โดย อาจารย์นิทรา ต่ายลีลาศ 7.ร่วมกิจกรรมและฟังบรรยาย สมุนไพรชะลอวัย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  1.เข้าร่วมประชุมวิชาการ วันที่ 2 กันยายน 59 เวลา 09.00-10.00 เรื่อง การส่งเสริมวัฒนธรรมการใช้สมุนไพรไทย และทิศทางการพัฒนาสมุนไพรที่มีศักยภาพ(Product Champion) 2.เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นนวดสลายไขมัน 3.ชมนิทรรศการมหานครสมุนไพร สวนสมุนไพร ลานวัฒนธรรมและเครือข่ายชุมชน การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้มาตรฐาน 4.ร่วมพิธีปิดการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกครั้งที่ 13 5.ร่วมกิจกรรมและฟังบรรยายผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองเพื่อสุขภาพ โดยอาจารย์คมสัน หุตะแพทย์ 6.ร่วมกิจกรรมและฟังบรรยายการดูแลสุขภาพวัยทองด้วยตนเอง โดย อาจารย์นิทรา ต่ายลีลาศ 7.ร่วมกิจกรรมและฟังบรรยาย สมุนไพรชะลอวัย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  1.ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการสาธารณสุขชุมชนขั้นแนะนำ 2.นำไปประกอบการเขียนรายงานการวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดินเรื่อง ความต้องการแหล่งการเรียนรู้สมุนไพรในจังหวัดนครศรีธรรมราช

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th