หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิทยา  อานามนารถ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   01 ก.ย. 2559    ถึงวันที่   04 ก.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและแพทย์ทางเลือกครั้งที่ 13
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    05 ก.ย. 2559


  เนื้อหา ?
   ชมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 13 ซึ่งมีหน่วยงานและองค์กรของรัฐและเอกชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก ได้เห็นพัฒนาการของการใช้สมุนไพรที่นับวันจะดูมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ และตรงกับนโยบายของรัฐบาลในการนำประเทศให้พ้นกับดักรายได้ปานกลาง ชมงานวิจัยและพัฒนางานวิจัยด้านสมุนไพรทำให้ทราบถึงพัฒนาการของงานวิจัยทางด้านนี้ได้กว้างขวางมากขึ้น

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
   นำพืชสมุนไพรบางชนิดมาใช้ในการวิจัยด้านการป้องกันการติดเชื้อปรสิตที่ติดต่อโดยการไชผ่านผิวหนัง

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
   ยังไม่มีแนวคิดทางด้านนี้ แต่หลังจากนำสมุนไพรมาทดลองการป้องกันการไชเข้าสู่ผิวหนังของปรสิต (พยาธิปากขอ และพยาธิเส้นด้าย) จะนำไปสู่การพัฒนาและขยายองค์ความรู้ออกไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0456 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th