หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อุไรวรรณ  หมัดอ่าดัม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   59 /2 565    ถึงวันที่   59 /2 569
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การตรวจสไปโรเมตรีย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    05 ก.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  ข้แมูลทั่วไปเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ แนวทางการใช้เครื่องมือตรวจวัดสไปโรเมตรีย์ แนวทางการตรวจวัดสไปโรเมตรีย์ ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไข

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เนื้อหาทั้งหมดที่ใช้ในการฝึกอบรมคราวนี้ไม่ว่าจะเป็นข้แมูลทั่วไปเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ แนวทางการใช้เครื่องมือตรวจวัดสไปโรเมตรีย์ แนวทางการตรวจวัดสไปโรเมตรีย์ ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไข สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนวิชา OCC-347 บริการอาชีวอนามัยและคตวามปลอดภัย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ความรู้เรื่องแนวทางการตรวจสไปโรเมตรีย์นี้จะนำไปใช้ในการบริการวิชาการ การวิจัยต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th