หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตตาภรณ์  มงคลแก่นทราย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   59 /2 565    ถึงวันที่   59 /2 569
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอดด้วยสไปโรเมตรีย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 ก.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  การตรวจทดสอบสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมตรีย์นั้น เป็นการตรวจที่สามารถทำได้ง่าย ใช้เครื่องมือที่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนัก และสามารถให้การวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีโรคของหลอดลม (เช่น โรคหืด asthma, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง COPD และ Bronchiectasis) ได้เรียนรู้วิธการทดสอบ การแปลผลด้วยสไปโรเมตรีย์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ความรู้เรื่องหลักการพื้นฐานของโครงร่างระบบทางเดินหายใจ แนวทางการตรวจสไปโรเมตรีย์ การแปลผล ซึ่งสามารถนำมาใช้กับการเรียนการสอนวิชา OCC-457 บริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  หลังจากได้ฝึกอบรมการตรวจสไปโรเมตรีย์แล้ว จะดำเนินการตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคทางเดินระบบทางเดินหายใจโดยทำในรูปแบบงานวิจัย และก็ดำเนินการในการขอรับรองเครื่องมือสไปโรเมตรีย์ต่อสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยเพื่อใช้ในการวิจัยและบริการวิชาการต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th