หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จรวย  สุวรรณบำรุง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   23 ส.ค. 2559    ถึงวันที่   25 ส.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ชื่อการประชุม Public Health Approaches toward Sustainable Development
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    25 ส.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  การนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ ตามที่กำหนด เรื่อง “Lansaka Model”: The Model of Larval Indices Surveillance System for Sustainable Dengue Problem Solution from Households to District Level, Southern, Thailand

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
   การพัฒนางานวิจัยเพื่อนำเสนอในระดับนานาชาติ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
   การพัฒนางานที่นำเสนอเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th