หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อุดมรัตน์  วัฒนสิทธิ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   27 ก.ค. 2559    ถึงวันที่   27 ก.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   หน่วยบริหารจัดการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    หลักสูตรพื้นฐานความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 ส.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  แนวคิดหลักการทั่วไปของจริยธรรมการวิจัยในคน, แนวทางการพิจารณาโครงการวิจัยในคน, หลักการยินยอมและการวิจัยในประชากรกลุ่มเปราะบาง, กฎหมายการวิจัยและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน, จริยธรรมวิจัยในคนด้านสังคมศาสตร์และการป้องกันความเสี่ยง, Practical Point ในการขอรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคนและปัญหาที่พบบ่อย, ความรับผิดชอบของผู้วิจัยหลังผ่านการรับรอง

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการเขียนโครงการเพื่อขอรับการรับรองและดำเนินการวิจัยในมนุษย์อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักจริยธรรมสากล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาโครงการวิจัยในอนาคตได้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0464 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th