หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พวงทิพย์  ภู่พงษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   20 ส.ค. 2559    ถึงวันที่   20 ส.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 8/2559
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    24 ส.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งทราบ

1.1 สรุปสาระการประชุมกับองค์กรอื่น

     - ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพและสมาพันธ์วิชาชีพ มีการดำเนินการต่อเนื่อง โดยสภาเทคนิคการแพทย์ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในหลายภาคส่วนเพื่อร่วมวางแผนดำเนินงาน

     - การประชุมเรื่องการแก้ไขปัญหาคดีทางการแพทย์ เนื่องจาก พรบ.คุ้มครองผู้บริโภคปัจจุบันทำให้ผู้ป่วย/ญาติฟ้องร้องบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มขึ้น อาจต้องมีการพิจารณาคุ้มครองผู้ปฏิบัติวิชาชีพเช่นกัน

     - กำหนดโครงสร้างสถานพยาบาล ได้มีการเสนอให้ระบุรายละเอียดของโครงสร้างห้องปฏิบัติการในร่างดังกล่าว โดยต้องมีพื้นที่ตามขนาด รพ. เช่น รพ. 10 เตียงต้องมีพื้นที่ 37.5 ตารางเมตร ต้องมีพื้นที่เจาะเลือด รับพัสดุ แลปกลาง แลปจุลชีววิทยา ธนาคารเลือด ห้องพักเวร ห้องล้าง พื้นที่เก็บของ เป็นต้น

     - การกำหนดมาตรฐานรถชันสูตร อยู่ในระหว่างการดำเนินการ

    - การลงนามข้อตกลงร่วมด้านการตรวจประเมินมาตรฐานกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางสภาฯ เห็นว่ามาตรฐานแต่ละด้านมีความแตกต่างกัน การตรวจที่สถานประกอบการจะเลือกตรวจโดยมาตรฐานใดนั้นให้เป็นสิทธิของที่นั้นๆ โดยไม่เห็นด้วยที่จะให้ยกเว้นการตรวจหากมีการตรวจรับรองโดยมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งแล้ว ในปัจจุบันห้องปฏิบัติการสามารถขอรับการตรวจประเมินมาตรฐาน เช่น ISO15189, LA, MOPH standard ได้ตามความเหมาะสมของปฏิบัติการหรือนโยบายของโรงพยาบาลนั้นๆ

เรื่องที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

เรื่องที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ความคืบหน้าการจัดงาน 60 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย : คณะทำงานอยู่ระหว่างหาชื่อ theme ที่ดึงดูดใจ มีการปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นกิจกรรมหลัก 5 ด้าน มีการพิจารณาหางบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน และมีข้อเสนอแนะให้มีการจัดทำตำราทางวิชาการในแขนงวิชาหลักโดยใช้ความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญจากหลายมหาวิทยาลัยร่วมเขียนและเผยแพร่ต่อไป

เรื่องที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 อนุมัติการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 3 คน

4.2 ผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 2/2559   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th