หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิราณี  ยงประเดิม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   19 ส.ค. 2559    ถึงวันที่   19 ส.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศศภท.   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมอนุกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำเดือนสิงหาคม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    23 ส.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  - ผศ.ดร.กร ศรเลิศล้ำวานิช จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำเสนอระบบการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลันสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่มีระบบการให้ตำแหน่งด้านการสอนแก่อาจารย์ เรียกว่าระบบ TPSF - ประชุมหาแนวทางการวิเคราะห์สถานการาณ์หลักสูตรของคณะเภสัชศาสตร์ทุกแห่งในประเทศไทย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  - TPSF

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  -

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th