หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มนัส  โคตรพุ้ย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   19 ส.ค. 2559    ถึงวันที่   19 ส.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   วช   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    22 ส.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 จัดโดย วช. เป็นการจัดกิจกรรมหลายส่วนงาน เช่น บูธแสดงผลงานนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ มีงานประชุมในหัวข้อต่างๆมีห้องประชุมขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็กสำหรับเข้าฟังบรรยายจากวิทยากรระดับประเทศ หัวข้อที่ตนเองเข้าฟังคือ การวิจัยมุ่งเป้าฯซึ่งกล่าวถึงว่าการทำวิจัยที่ไม่เน้นการตีพิมพ์แต่มุ่งสร้างสรรค์สิ่งที่ใช้ได้จริงเป็นรูปธรรม เช่น นวัตกรรมการสอน การประยุกต์ใช้ในชุมชน แม้กระทั่งขายได้จริง ซึ่งผู้วิจัยต้องนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศให้มากกว่างานวิจัยขึ้นหิ้ง และตนเองได้เดินศึกษานวัตกรรมต่างๆที่เข้าร่วมแสดงซึ่งตระหนักว่าการทำนวัตกรรมสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานได้จริงแม้จะเป็นนวัตกรรมที่เปลียนแปลงเล็กน้อย แต่มีผลกระทบสูงมาก

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรู้มาคิดทบทวนการทำวิจัยในอนาคต

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนางานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ใช้ได้จริง

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th