หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อภิชาต  อธิไภริน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   17 ส.ค. 2559    ถึงวันที่   17 ส.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลท่าฉาง   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกงานเภสัชอุตสาหกรรม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 ส.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  นิเทศการฝึกงานเภสัชอุตสาหกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่โรงพยาบาลท่าฉาง ซึ่งเป็นแหล่งฝึกการผลิตยาสมุนไพร

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- นักศึกษามีความประพฤติดี และมีทักษะทางวิชาชีพอยู่ในระดับดี มีความตรงต่อเวลา และมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน

- ควรมีการปรับปรุงแบบประเมินให้เหมาะสมครอบคุมงานด้าน QC สมุนไพรด้วย ซึ่งแนวทางแก้ไขคือให้ส่งเล่มคู่มือฝึกงานด้าน QA/QC เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบ

- แหล่งฝึกต้องการการ access เข้าฐานข้อมูล เช่น USP หรือ BP สำนักวิชาลองพิจารณาความเป็นไปได้  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  - การปรับปรุงหลักสูตรโดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตแบบ GMP หรือ PIC/S ของยาสมุนไพรไทย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0463 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th