หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จรวย  สุวรรณบำรุง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   18 ส.ค. 2559    ถึงวันที่   18 ส.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    รับเกียรติบัตร วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ภาคบรรยาย
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    18 ส.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  จากโครงการฝึกอบรม วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย Training for the trainers (แม่ไก่) ดำเนินการในการประชุม มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand research expo 2016) ณ เวที Highlight stage ห้องบางกอกคอนเวนชั่น (โชนนิทรรศการ) ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
   การจัดหลักสูตรในการพัฒนานักวิจัย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
   การจัดหลักสูตรในการพัฒนานักวิจัย ในหน่วยงาน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th