หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   16 ส.ค. 2559    ถึงวันที่   16 ส.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กระทรวงวิทย์ฯ สวทช   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    “Thailand Tech Show 2016”ร่วมขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย เปิดตลาดเชื่อมโยงการลงทุน ต่อยอดธุรกิ
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    18 ส.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการผลักดัน และยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ ให้เกิดการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นกว่าในปัจจุบัน ด้วยการมุ่งสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ผ่านการขับเคลื่อนในรูปแบบของ “ประชารัฐ” ให้ประเทศมีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้การขับเคลื่อนนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand Economy 4.0” ซึ่งเป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยมีเป้าหมายในการผลักดันให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปฏิรูป 3 ประการ ได้แก่ การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ จากเดิมที่เป็นการผลิตโดยใช้แรงงาน เครื่องจักร และทรัพยากร มาเป็น การผลิตบนฐานความรู้ และเทคโนโลยี (Technology Base) การพัฒนาภาคบริการ รวมทั้งต้องมีการปฏิรูปการวิจัยและพัฒนา โดยดึงสถาบันวิจัยระดับโลกเข้ามาตั้งในประเทศไทย และการปฏิรูประบบการศึกษาที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างแรงงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินโครงการสานต่อแนวนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนด้วยโมเดล Thailand 4.0 โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อย่างต่อเนื่อง อาทิ Bioeconomy และ Digital economy ซึ่งเป็น 2 ใน 5 อุตสาหกรรมที่รัฐบาลกำหนดไว้ใน Thailand 4.0 ที่จะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมไทยให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น มุ่งส่งเสริมให้อุตสาหกรรมไทยมีการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างสมดุล ยั่งยืน และมีการพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมการบริหารจัดการสมัยใหม่ อันจะนำประเทศสู่การหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางต่อไป(http://www.nstda.or.th/news/22168-thailand-tech-show-2016)

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  พัฒนางานวิจัยต่อยอกสู่เชิงพาณิชย์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนางานวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0464 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th