หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิรา  คงปราณ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   27 ก.ค. 2559    ถึงวันที่   27 ก.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    หลักสูตรพื้นฐานความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    16 ส.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  

แบ่งเป็น 7 ส่วน จากวิทยากร 7 ท่าน ได้แก่

- แนวคิดหลักการทั่วไปของจริยธรรมการวิจัยในคน และประเด็นสำคัญ

- แนวทางการพิจารณาโครงการวิจัยในคน

- หลักการความยินยอมและการวิจัยในประชากรกลุ่มเปราะบาง

- กฎหมายกับการวิจัยและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

- จริยธรรมการวิจัยในคนด้านสังคมศาสตร์ และการป้องกันความเสี่ยง

- Practical Point ในการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนและปัญหาที่พบบ่อย

- ความรับผิดชอบของผู้วิจัยหลังจากการผ่านการรับรอง   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ในการดูแลโครงการของนักศึกษา ป.ตรี หรือการดูแลการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ป.โท ส่วนใหญ่มีการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน ที่ต้องขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ก่อนดำเนินการ ดังนั้น ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม จึงสามารถนำมาใช้ได้โดยตรงกับการให้คำแนะนำนักศึกษาเพื่อให้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสามารถเผยแพร่งานวิจัยต่อไปได้ นอกจากนี้ ยังสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้สำหรับการดำเนินงานวิจัยของตนเองด้วย    ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  -

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th