หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   30 มิ.ย. 2559    ถึงวันที่   03 ก.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานคณะกรรมานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    Smart SME Expo 2016
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 ส.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  

การนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และยวัตกรรม เรื่อง

1)  นาโนอิมัลชันบำรุงผิวสารสกัดนำมันรำข้าวและทานาคา

2)  ทรูสลิม: สารสกัดส้มแขแผสมชาเขียวลดไขมันและน้ำหนัก

ซึ่งเป็นผลงานที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ เพื่อร่วมนำเสนอแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี้สู่ธุรกิจ SME การสร้างแรงบันดาลใจ การสร้างเครือข่าย รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพให้ SME ไทย เพื่อตอบสนองนโยบายของชาติ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ถ่ายทอด กระตุ้น การพัฒนาหน่วยวิจัย บัณฑิจศึกษา ตามแนวทางนโยบายการวิจัยของชาติ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เป็นแนวทางในการวางแผนการวิจัยสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อพัฒนามูลค่าเพิ่มของวัตถุดิบทางการเกษตร สมุนไพร ที่สอดรับกับนโยบายการวิจัยของชาติ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0465 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th