หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ยุวดี  วิทยพันธ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   15 พ.ย. 2559    ถึงวันที่   20 พ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยราชภัฑสุราษฎร์ธานี    จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 ส.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  ปรัชญาการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการ การออกแแบการวิจัย การวัดและสร้างเครื่องมือ การทบทวนวรรณกรรม การเขียนรายงานการวิจัย การนำเสนองานวิจัย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติงานวิจัย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การวิจัย/การพัฒนาการเรียนการสอน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th