หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   09 ส.ค. 2559    ถึงวันที่   14 ส.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) กระทรวงพาณิชย์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    15 ส.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  1. กลุ่มสินค้าSmart Living, Food, Health and Wellness 2. รูปแบบงานประกอบด้วย การจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้า การจัดนิทรรศการ การจัดสัมมนา/อบรม เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป 1.1. โซน IP of the King and Royal Family’s Exhibition นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ แสดงผลงานทรัพย์สินทางปัญญาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์ 1.2. โซน Pavilion for Public Sectorแสดงผลงานนวัตกรรมจากหน่วยงานภาครัฐ 1.3. โซน Pavilion for Private Sectorแสดงและจ าหน่ายสินค้านวัตกรรม จากภาคเอกชน 1.4. โซน New idea and prototypeแสดงผลงานนวัตกรรม พร้อมจับคู่ธุรกิจ (ขนาด 2ม.x2ม.) 1.5. โซน Trading and shopping จ าหน่ายสินค้านวัตกรรม (ขนาด 2ม.X3ม.) 1.6. โซน GI market สาธิตและจ าหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 1.7. โซน IP clinic ให้ค าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา/ หน่วยรับค าขอ Mobile Unit 1.8. โซน Business matching/pitching พื้นที่เจรจาจับคู่ธุรกิจ (SMEs / Start up) 1.9. โซนเวทีกลาง พิธีเปิดงาน การเสวนา กิจกรรม DIY 1.10. โซน IP Champion Pavilion จัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล IP Champion ในปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 1.11 โซนเสวนา 1. เสวนา การเรียนรู้ความส าเร็จจากการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา 2. เสวนา Madrid Protocol โอกาสของผู้ประกอบการไทยในต่างแดน 3. การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 4. การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  พัฒนางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนางานวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th