หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จารุภา  เลขทิพย์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   21 ก.ค. 2559    ถึงวันที่   21 ก.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   หลักสูตรกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    ประเมินหลักสูตรกายภาพบำบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    04 ส.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  ประเมินหลักสูตรกายภาพบำบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) ร่วมกับผู้เชียวชาญ 2 ท่าน คือ อ.ดร.ผกามาศ พิริยะประสาทน์ และ ผศ.ดร.วรรธนะ ชลายนเดชะ ในประเด็นต่างๆ คือ ภาพรวมของหลักสูตร ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร แผนการศึกษา และคำอธิบายรายวิชาของหลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงหลักสูตรกายภาพบำบัดในด้านต่างๆให้ดีขึ้น เช่น ควรจัดให้รายวิชาฝึกงานเป็นรายวิชาภาคบังคับ รายวิชากายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อควรเพิ่มชั่วโมงที่เป็นการบูรณาการกรณีศึกษา รายวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (PTH-226) ควรจัดให้มีชั่วโมงบรรยาย รวมกับชั่วโมงปฏิบัติโดยเน้นจัดกิจกรรมในชั่วโมงปฏิบัติให้มากขึ้น พิจารณาหัวข้อที่ซ้ำซ้อนระหว่างรายวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ และรายวิชาสรีรวิทยา สามารถเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุในรายวิชาอื่น เช่นการออกกำลังกาย เป็นต้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ข้อเสนอแนะจากผู้เชียวชาญเรื่องควรเพิ่มความเชื่อมโยงคำอธิบายรายวิชาของกายภาพบำบัดให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ควรจะนำไปศึกษาต่อเพื่อปรับปรุงให้ดีขค้น และ วัตถุประสงค์สามารถเขียนให้สะท้อนถึงจุดเด่นของหลักสูตรได้ แต่ควรเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับชุมชน ประเด็นนี้ก็ควรนำเข้าที่ประชุมสาขาวิชาฯ เพื่อเพิ่มเติมตามคำแนะนำ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0467 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th