หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จำนงค์  ธนะภพ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   59 548    ถึงวันที่   59 551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    R2R 9 แห่งการเรียนรู้ 9 สู่นโยบาย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    04 ส.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  เข้าร่วมประชุมทิศทางนโยบายการจัดทำ R2R กับระบบสุขภาพไทย เครื่องมือในการนำไปใช้ในงานชุมชน รับฟังการจัดทำ R2R ของหน่วยงานต่างๆ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและงานวิจัยและบริการวิชาการในงานสาธารณสุขชุมชน รูปแบบวิธีการที่นำมาพัฒนาร่วมกับหน่วยงาน หรือชุมชนช่วยสอน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและงานวิจัยและบริการวิชาการในงานสาธารณสุขชุมชน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th