หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จำนงค์  ธนะภพ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   59 544    ถึงวันที่   59 546
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณ 2560   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    เข้าร่วมชี้แจงคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณ 2560
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    03 ส.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  เข้าร่วมชี้แจงคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณ 2560 แผนงานการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย (มาตรา 43) โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยแรงงานในการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ เสนองบประมาณ 1.7 ล้านบาท ต่อ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  รับทราบข้อมูลการพิจารณา และเข้าใจรูปแบบ-แนวทางในการเสนองบประมาณในปีถัดไป ในแผนงานดังกล่าว

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  -

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th