หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตตาภรณ์  มงคลแก่นทราย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   26 ก.ค. 2559    ถึงวันที่   28 ก.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    หลักสูตรพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในด้านจริยธรรมการวิจัยในคน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    03 ส.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  แนวคิดหลักการทั่วไปของจริธรรมการวิจัยในคน แนวทางการพิจารณาโครงการวิจัยในคน หลักการยินยอมและการวิจัยในประชากรกลุ่มเปราะบาง กฎหมายกับการวิจัย และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จริยธรรมในคนด้านสังคมศาสาตร์และการป้องกันความเสี่ยง การขอรับรองจากคกก.การวิจัยในคนและปัญหาที่พบบ่อย ความรับผิดชอบของผู้วิจัยหลักจากผ่านการรับรอง

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดหลักการทั่วไปของจริธรรมการวิจัยในคน แนวทางการพิจารณาโครงการวิจัยในคน การขอรับรองจากคกก.การวิจัยในคนและปัญหาที่พบบ่อย ซึ่งสามารถนำเอากรณีศึกษาจากปัญหาที่พบบ่อยมาปรับปรุงการเขียนขอจริยธรรมในคนของงานวิจัยต่อไปได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางและการขอจริยธรรมในคน ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการทำงานวิจัย และปรับปรุงวิธีการเขียนการขอจริยธรรมในคนให้ถุกต้องตรงตามหลักการ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th