หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ขวัญธิดา  อุทัยสาร์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   26 ก.ค. 2559    ถึงวันที่   28 ก.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การอบรมหลักสูตรพิ้นฐานความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    03 ส.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  เข้าร่วมการอบรม การอบรมหลักสูตรพิ้นฐานความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการทั้วไปของจริยธรรมในคน และประเด็นที่สำคัญ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำมาประยุกต์ในการเขียนโครงร่างงานวิจัย หรือการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th