หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   27 ก.ค. 2559    ถึงวันที่   27 ก.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะแพทยศาสตร์ศิริราช ม.มหิดล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Basic Human Research Ethics Training Course @ Siriraj
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 ส.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  Scope of Training; -Evaluation of Human Research Ethics -Ethical Principles of Human Subjects Research -International and National regulation including good research practice -Human subjects research protection เนื่องจากประเด็นการศึกษาวิจัยที่ใช้อาสาสมัครอย่างไม่เหมาะจึงนำไปสู่การกำหนดมาตรฐานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ -Medical research is subject to ethical standards that promote respect for all human beings and protect their health and rights "The well-being of the subject should take precedence over the interests of science and society" ภายใต้ปฏิณญา Helsinki และข้อตกลงใน Belmont report: Ethical principles and Guidelines for the protection of Human Subjects of Research ซึ่งประกอบด้วย 1) Respect for persons หลักการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 2) Beneficence หลักคุณประโยชน์ ไม่ก่อให้เกิดอันตราย 3)Justice หลักความยุติธรรม

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำไปใช้ในการเตรียมโครงการวิจัย บนพื้นฐานด้านจริยธรรมการวิจัย และทุกโครงการวิจัยต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การถ่ายทอด สู่เพื่อนร่วมงาน หน่วยวิจัยและนักศึกษา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th