หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มุจลินท์  ซ้ายเกลี้ยง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   27 ก.ค. 2559    ถึงวันที่   27 ก.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราช   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    หลักสูตรพื้นฐานความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 ส.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  1.แนวคิดหลักทั่วไปของจริยธรรมการวิจัยในคน 2.แนวทางการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน 3. ประเด็นด้านจริยธรรมในกระบวนการวิจัยและการป้องกันผู้เข้าร่วมการวิจัย 4. หลักการวความยินยอมประการวิจัยในกลุ่มประชากรเปราะบาง 5. กฎหมายกับการวิจัยและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 6. จริยธรรมการวิจัยในคนด้านสังคมศาสตร์ และการป้องกันความเสี่ยง 7. Practical point ในการขอรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมในคน 8. ความรับผิดชอบของผู้วิจัยหลังผ่านการรับรอง

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำมาใช้ในการเขียนวิจัยการขอจริยธรรมในมนุษย์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เขียนการขอจริยธรรมในมนุษย์ และผู้ร่วมวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th