หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มัตติกา  ยงประเดิม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   30 ก.ค. 2559    ถึงวันที่   31 ก.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 ส.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  1. การเตรียมข้อมูลในการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS for Windows 2. การใช้โปรแกรม SPSS for Windowsในการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเพื่อการวิเคราะห์ความแตกต่างและการอ่านผล 3. การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์สถิติเพื่อหาความสัมพันธ์และการอ่านผล

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำไปใช้ในการทำวิจัยของตนเอง และเพื่อใช้ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจกส์ของนักศึกษาที่มีการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำสถิติไปวิเคราะห์ในงานวิจัยได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th