หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เพ็ญโฉม  จันทร์หวาน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   26 ก.ค. 2559    ถึงวันที่   28 ก.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 ส.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  

-แนวทางจริยธรรมการวิจัยในคน ที่มีหลักการพื้นฐาน 3 ข้อ ได้แก่ 1. เคารพในตัวบุคคล  2. หลักคุณประโยชน์ไม่ก่ออันตราย   3. หลักความยุติธรรม

-ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิจัยในหน่วยงานที่จะดำเนินการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  -ทำให้ทราบ/เข้าใจความสำคัญและขันตอนการดำเนินการเพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน เพื่อประโยชน์ของกลุ่มตัวอย่างและผลงานวิจัยมีคุณภาพและถูกต้องตามหลักสากล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th