หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อภิชาต  อธิไภริน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   29 ก.ค. 2559    ถึงวันที่   29 ก.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์ยาทุ่งลุง   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกงาน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    01 ส.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ศูนย์ยาทุ่งลุง จ.สงขลา

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ความรู้และทักษะความสามารถไม่มีความแตกต่างกันระหว่างมหาวิทยาลัยที่ส่งนักศึกษามาฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษามีความตรงต่อเวลา ประพฤติตัวดี และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย นักศึกษาได้เรียนรู้งานในร้านยาตั้งแต่ต้น คือ การหาทำเลร้าน การจัดทำ stock และรายการยา การทำธุระกิจร้านยา ตลอดจนการปฏิบัติงานเภสัชกรรมต่างๆในร้านยา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

เป็นแหล่งฝึกงานที่ดีมากเหมาะสำหรับการเป็นแหล่งฝึกของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และหากมีการพัฒนาต่อยอดสามารถรองรับกรฝึกงานเฉพาะทางของนักศึกษาชั้นปีที่ 6พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th