หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  บงกชกร  พลไชย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   ก.ย. 549    ถึงวันที่   ก.ย. 549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ส.เภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ รพ.ควนขนุน รพ.ป่าพยอม ร้านยาศูนย์ยาพัทลุง
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 ก.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  นิเทศแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพปฐมภูมิ นักศึกษาชั้นปีที่ 6 รพ.ควนขนุน และ รพ.ป่าพะยอม และนิเทศแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ศศภท. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร้านยาศูนย์ยาพัทลุง

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  แนวทางการฝึกปฏิบัติงานในแต่ละที่ และแนวทางในการพัฒนาแหล่งฝึกที่เหมาะสม

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การวางแผนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพปีถัดไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th