หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นิธิตา  ปิยอมรพันธุ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   27 ก.ค. 2559    ถึงวันที่   27 ก.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   รพ.ศิริราช    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ความรู้ ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 ก.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  

หลักจริยธรรมการวิจัยในคนและหลักการขอจริยธรรมการวิจัยในคนให้ถูกต้องตาม scientific merit เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัย   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำมาใช้ในการวางแผนการวิจัยให้ถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาโครงการวิจัยและมีความเข้าใจในการแก้ไขเอกสารการขอจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์ให้ถูกต้องตามหลักการ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th