หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  บงกชกร  พลไชย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   15 ก.ค. 2559    ถึงวันที่   15 ก.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   รพ. พัทลุง รพ.ชะอวด   จังหวัด  พัทลุง
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ศศภท. และประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติงานด้านระบบยา รพ.ตรัง
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 ก.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  

- นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ศศภท. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ รพ.ชะอวด

- ประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติงานด้านระบบยา รพ.ตรัง   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- ติดตามผลการฝึกปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในอนาคต

- วางแผนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านระบบยา นศ.ชั้นปีที่ 6 ปี 2560  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

- แนวทางการเพื่อการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ศศภท.ปี 2560

- การเตรียมประชุมแหล่งฝึกเพื่อพัฒนาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านระบบยาพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th