หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  บงกชกร  พลไชย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   25 ก.ค. 2559    ถึงวันที่   25 ก.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 ก.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  

- ติดตามการดำเนินการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน

- คู่มือสำหรับคณาจารย์แหล่งฝึก

- การเตรียมความพร้อมนักศึกษา

- คู่มือการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

- ทำเนียบเภสัชกรแหล่งฝึก   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  แนวทางการดำเนินงาน และการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การดูแลนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ปี 2559 และการวางแผน เตรียมความพร้อมนักศึกษา ปี 2560

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th