หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  บงกชกร  พลไชย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   30 มิ.ย. 2559    ถึงวันที่   30 มิ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมพิจารณาจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 ก.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  พิจารณาจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ครั้งที่ 1/2559

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  แนวทางในการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ และแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขในอนาคต

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

วางแผนการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการเรื่องการทำสัญญาในอนาคตพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th