หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   25 ก.ค. 2559    ถึงวันที่   25 ก.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Workshop on Genome Evolution of Important Infectious Diseases 2016 (GEIID2016)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 ก.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  เทคโนโลยี Next-generation sequencing หรือ NGS ช่วยให้การอ่านลำดับนิวคลีโอไทด์ตลอดจีโนม (whole genome sequencing) ทำได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการอ่านลำดับนิวคลีโอไทด์ตลอดจีโนมถูกลงมาก ทำให้ข้อมูลจีโนมถูกผลิตขึ้นจากห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ทั่วโลก ในปริมาณและอัตราที่สูง ดังนั้น ปัญหาของการวิจัยจึงไม่ได้อยู่ที่การผลิตข้อมูล แต่อยู่ที่ความสามารถในการวิเคราะห์ แปลผล และการนำข้อมูลไปใช้ประกอบกับความรู้ทางชีวสารสนเทศ (bioinformatics) มีความซับซ้อนมากขึ้น จนกลายเป็นข้อจำกัดในการขับเคลื่อนงานวิจัยของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยด้านโรคติดเชื้อต่าง ๆ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาวิวัฒนาการจีโนมในโรคติดต่อที่สำคัญ โดยเฉพาะการบรรยายเรื่อง The Roles of Next Generation Sequencing in Studying Infectious Diseases: diagnosis, molecular epidemiology and genome evolution โดย ศ. นพ. ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ิให้ภาพกว้างและแนวคิดในการศึกษาวิจัย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัยระดับชาติทั้งในวงการวิชาการ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th