หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พวงทิพย์  ภู่พงษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   23 ก.ค. 2559    ถึงวันที่   23 ก.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเทคนิคการแพทย์ในพระบรมราชูปถัมภ์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    สังเกตการณ์การประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ฯ ครั้งที่ 7/2559
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 ก.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  

จากการเข้าร่วมประชุมมีประเด็นสำคัญที่เกี่่ยวข้องกับหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ 2 เรื่อง คือ

1. การให้ชื่อปริญญา ตามประกาศการกำหนดชื่อปริญญา สาขาเทคนิคการแพทย์ เป็น เทคนิคการแพทยบัณฑิต (ทพ.บ.) สภาเทคนิคการแพทย์มีความเห็นว่า ชื่อปริญญาเดิม วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มีความครอบคลุมศาสตร์ที่นักศึกษาได้เรียนซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์เป็นฐาน จึงเสนอให้ส่งคำร้องไป กกอ. พิจารณาเพิ่มคำว่า "หรือ วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)" ในประกาศ

2. การประชาพิจารณ์ (ร่าง) มคอ.1 เทคนิคการแพทย์ ตามเว็บไซต์มหิดล จะหมดเขตสิ้นเดือนนี้ หลังจากนั้นจะได้สรุปและดำเนินการต่อเพื่อให้ทันรอบปรับปรุงหลักสูตรต่อไป   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  -

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  -

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th